Cisza Jezusa, a głos Kościoła - Ciężkie grzechy seksualne z masturbacją na czele!

W nauczaniu Kościoła Katolickiego, seksualność człowieka jest tematem zarówno bogatym, jak i kontrowersyjnym. Kościół uznaje seks za dar od Boga, ale jednocześnie otacza go szeregiem zasad i ograniczeń, mających na celu zachowanie jego świętości. Co ciekawe, w Nowym Testamencie trudno znaleźć bezpośrednie odniesienia do tych zagadnień w słowach samego Jezusa. Jak zatem wygląda nauczanie Kościoła Katolickiego na temat seksu i grzechów z nim związanych? A co na to Jezus?

W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie tematy seksualności są otwarcie dyskutowane i reinterpretowane, wiele osób zastanawia się nad rolą, jaką religia odgrywa w kształtowaniu naszych przekonań na temat seksu, małżeństwa i intymności. Kościół Katolicki, ze swoją bogatą historią i głęboko zakorzenionymi tradycjami, oferuje unikalne perspektywy na te zagadnienia, choć często budzą one mocne kontrowersje. 

Obrazek przedstawia Jezusa z palcem na ustaw w znaku ciszy, a w tle widać przytulające się zakochane pary

 

W rzeczywistości w Ewangeliach Jezus w ogóle nie wypowiada się na tematy związane z seksem, ani nie wspomina o tym, że księża powinni żyć w celibacie. Niektórzy są nawet przekonani, że sam Jezus miał żonę, o czym wspominają niektóre apokryfy, a także potomstwo! Skąd zatem w bierze się wymóg celibatu u katolickich księży oraz surowe, restrykcyjne i ograniczające  podejście Kościoła do wszelkich kwestii związanych z seksem? O tym już za chwilę!

Jednym z najbardziej wpływowych autorów Nowego Testamentu, którego pisma znacząco wpłynęły na chrześcijańskie rozumienie tych tematów, jest Święty Paweł. Jego podejście, choć wywiedzione z pierwszych wieków chrześcijaństwa, do dziś rezonuje w nauczaniu Kościoła, wpływając na życie milionów wierzących na całym świecie. 

 

Nauka Kościoła Katolickiego o seksie

Kościół Katolicki naucza, że seksualność jest integralną częścią natury ludzkiej i ma dwa główne cele: prokreację i umacnianie więzi między małżonkami. Według doktryny katolickiej, akt seksualny jest moralnie dopuszczalny jedynie w ramach małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Każdy akt seksualny powinien być otwarty na życie, co oznacza, że antykoncepcja jest uważana za niemoralną. 

"Masturbacja to grzech ciężki!" - takie stanowisko zajmuje Kościół Katolicki, opierając się na swojej długiej tradycji nauczania o moralności seksualnej. W doktrynie katolickiej, masturbacja jest postrzegana jako czyn, który sprzeciwia się celowi seksualności ludzkiej, jaki został określony przez Boga. Kościół uczy, że seksualność ma służyć wyłącznie w ramach małżeństwa, do celów prokreacyjnych oraz jako wyraz miłości między małżonkami. Masturbacja, będąca aktem samozaspokojenia, jest więc interpretowana jako działanie skupione na przyjemności osobistej, pozbawione aspektu prokreacyjnego i unifikującego, co stoi w sprzeczności z nauczaniem o seksie jako akcie miłości wymagającym otwartości na życie i pełnego oddania się drugiej osobie. Tym samym, Kościół kwalifikuje masturbację jako grzech ciężki, który wymaga głębokiej refleksji, pokuty i sakramentalnego pojednania w konfesjonale.

Masturbacja to tylko wierchwołek góry lodowej! Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, cały szereg zachowań seksualnych, a nawet samych myśli o seksie, jest uznawanych za grzeszne. Do tych działań zalicza się: masturbacja, seks przed ślubem, seks poza małżeństwem, stosunki seksualne osób rozwiedzionych, konkubinat, relacje homoseksualne, stosowanie antykoncepcji, w tym używanie prezerwatyw, oraz oglądanie materiałów pornograficznych. Ponadto, nawet myśli o charakterze seksualnym, mogą być traktowane jako grzeszne, jeśli naruszają zasady moralne ustalone przez Kościół. 

Czy Kościół Katolicki zmienia swoje poglądy o parach homoseksualnych?

Można zauważyć, że w ostatnim czasie Kościół zaczyna stopniowo aktualizować swoje surowe podejście do kwestii homoseksualności. Papież Franciszek, w wywiadzie udzielonym na potrzeby filmu dokumentalnego "Francesco" w reżyserii Evgenya Afineevskiego, którego premiera odbyła się w Rzymie, podkreślił znaczenie zapewnienia prawnej ochrony osobom homoseksualnym. Jego słowa, wypowiedziane w kontekście oficjalnym, a nie w luźnej rozmowie, podkreślają, że osoby homoseksualne, jako dzieci Boga, mają pełne prawo do życia rodzinnego bez obaw o wykluczenie czy nieszczęście. Papież bronił konieczności wprowadzenia przepisów o związkach cywilnych, które byłyby krokiem w stronę zapewnienia ochrony prawnej osobom homoseksualnym. Te historyczne uwagi, jako pierwsze tak jasne poparcie głowy Kościoła katolickiego dla legalizacji związków homoseksualnych w prawie państwowym, wywołały szerokie reakcje i emocje.

Milczenie Jezusa na temat seksu

Zaskakująco, mimo szerokiego zakresu nauk moralnych i etycznych, Jezus Chrystus nigdy bezpośrednio nie wypowiadał się na temat seksu. Jego nauki koncentrowały się raczej na ogólnych zasadach miłości, przebaczenia, czystości serca i wierności. W Ewangeliach znajdujemy jedynie aluzje do spraw seksualnych, jak na przykład w wypowiedziach dotyczących rozwodu czy cudzołóstwa. Jezus podkreślał przede wszystkim moralną postawę i intencje stojące za ludzkimi działaniami, zwracając uwagę, że grzech zaczyna się już w sercu człowieka, a nie tylko w zewnętrznych czynach.

Brak bezpośrednich wypowiedzi Jezusa na temat seksu stawia Kościół Katolicki w pozycji, w której musi balansować między rygorystyczną interpretacją Pisma Świętego, a współczesnymi realiami społecznymi i kulturowymi. Interpretacja nauczania Jezusa i Apostołów przez pryzmat tradycji i doktryny Kościoła staje się zatem kluczowa dla zrozumienia, jakie miejsce seks i związane z nim zagadnienia zajmują w życiu współczesnych Katolików.

Co kościelne władze wiedzą seksie, skoro ustalają co jest grzechem, a co nie?

Wokół roli duchownych w dyskusjach na temat seksualności narosło wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza kiedy chodzi o ustalanie, co jest grzechem, a co nie. Księża, choć sami zobowiązani do celibatu, czerpią swoją wiedzę o seksie głównie z doktryn teologicznych, a ich edukacja w tym zakresie obejmuje zarówno moralność, jak i etykę seksualną z perspektywy biblijnej. Kształceni są w interpretowaniu Pisma Świętego, poznawaniu tradycji kościelnej oraz zasad etycznych, które mają pomagać wiernym w prowadzeniu życia zgodnego z chrześcijańskimi wartościami. Mimo że ich osobiste doświadczenia mogą być ograniczone, księża mają za zadanie oferować duchowe przewodnictwo i wsparcie, opierając się na szeroko pojętej wiedzy teologicznej i pastoralnej. To stawia ich w unikalnej pozycji, z której mogą dyskutować i nauczać o seksualności, będąc jednocześnie poza jej praktycznym kontekstem.

Mimo że Jezus bezpośrednio nie wypowiadał się na temat seksualności, księża czerpią swoją wiedzę z bogatej tradycji kościelnej i nauk teologicznych, które rozwinęły się na przestrzeni wieków. Kościół Katolicki opiera swoje doktryny na interpretacjach Pisma Świętego, nauczaniach Ojców Kościoła, a także na ustaleniach soborów i synodów, które wnikliwie analizowały różne aspekty życia chrześcijańskiego, włączając w to seksualność. Wiedza ta jest przekazywana w seminariach duchownych i podczas dalszego kształcenia teologicznego, gdzie księża zgłębiają zarówno historyczne, jak i współczesne interpretacje chrześcijańskiej moralności. To połączenie tradycyjnych tekstów i współczesnej refleksji teologicznej stanowi fundament, na którym duchowni opierają swoje rozumienie i nauczanie na temat tego, co Kościół uznaje za grzech w kontekście seksualnym.

Skąd się bierze wiedza na temat seksualności, która jest przekazywana w seminariach?

W seminariach duchownych wiedza na temat seksualności, która jest przekazywana kandydatom na księży, ma swoje korzenie w szeroko zakrojonych źródłach teologicznych, filozoficznych i etycznych. Programy nauczania obejmują studia nad Pismem Świętym, interpretacjami i komentarzami Ojców Kościoła oraz nauczaniem doktrynalnym wypracowanym przez Kościół Katolicki na przestrzeni wieków. Ponadto, duchowni są edukowani w zakresie współczesnych zagadnień etycznych, psychologicznych i społecznych związanych z seksualnością, często z wykorzystaniem badań i literatury pochodzącej od uznanych katolickich teologów i filozofów. Takie kompleksowe podejście ma na celu przygotowanie przyszłych księży do rozumienia i nauczania o seksualności w kontekście szeroko pojmowanego dobra moralnego, zgodnie z wartościami i przekonaniami kościelnymi.

Kościelne poglądy w temacie seksualności pochodzą głównie od Św. Pawła

Święty Paweł wypowiadał się na temat seksu i małżeństwa głównie w kontekście swojego doświadczenia jako misjonarza oraz na podstawie swojego rozumienia nauk Chrystusa, choć Jezus bezpośrednio nie omawiał wszystkich tych zagadnień szczegółowo. Paweł interpretował i rozwijał nauczanie Jezusa, dostosowując je do potrzeb i problemów wspólnot, do których kierował swoje listy.

Oto kilka źródeł, na których opierał się Paweł, formułując swoje poglądy na seks i małżeństwo:

  1. Judeochrześcijańskie tło kulturowe i religijne - Paweł, wychowany w środowisku żydowskim, czerpał z tradycji mojżeszowej, która nakładała rygorystyczne przepisy na życie seksualne i małżeńskie. Zasady te były przeznaczone do regulowania zachowań społecznych i utrzymania czystości religijnej.
  2. Reakcja na konkretne problemy wczesnych wspólnot chrześcijańskich - Wiele jego nauk na temat seksu i małżeństwa było odpowiedzią na konkretnie pytania lub problemy, z jakimi zmagały się wczesne wspólnoty chrześcijańskie. Na przykład, jego listy do Koryntian często odpowiadają na specyficzne zapytania wspólnoty dotyczące zasad moralnych i etycznych.
  3. Praktyczne i pastoralne podejście do zarządzania wspólnotami - Paweł starał się formułować praktyczne wskazówki, które pomagałyby w utrzymaniu porządku, jedności i świętości wśród wierzących. Wiedział, że seksualność może być źródłem konfliktów i napięć, stąd jego częste wezwania do umiaru, czystości i poświęcenia.
  4. Teologiczne i eschatologiczne przekonania - Paweł wierzył, że czas jest krótki i że powrót Chrystusa jest bliski. To przekonanie wpływało na jego nauki dotyczące celibatu i małżeństwa – promował życie w celibacie jako bardziej pożądane w oczekiwaniu na paruzję (powtórne przyjście Chrystusa), uważając, że pozwoli to na większe skupienie na sprawach duchowych.

W ten sposób, choć sam Jezus nie zostawił szczegółowych instrukcji na temat seksualności, Paweł, korzystając z dostępnych mu źródeł i własnych przekonań teologicznych, starał się dostarczyć wczesnym chrześcijanom przewodnictwo w tych sprawach. Jego nauki były więc kombinacją osobistych przekonań, kulturowego tła oraz potrzeb i wyzwań konkretnych wspólnot.

Podsumowanie

Chociaż Jezus nie zostawił nam konkretnych wskazówek dotyczących seksualności, jego ogólne przesłanie miłości i miłosierdzia wciąż kształtuje katolickie podejście do tej sfery życia. Kościół próbuje nauczać wiernych, że seksualność powinna być wyrazem miłości, nie zaś samolubnej przyjemności czy eksploatacji. 

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!
Sklep ezoteryczny - Odpromienniki orgonitowe